FAQ (Najczęściej zadawane pytania)

Termin venture capital (VC) trudno jednoznacznie określić i scharakteryzować, jednak w najpopularniejszym znaczeniu, oznacza on kapitał wysokiego ryzyka inwestowany na okres zwykle 3 do 7 lat, w papiery wartościowe (udziały) spółek niegiełdowych.
Zgodnie z definicją Polskiego Związku Inwestorów Kapitałowych, venture capital to inwestycje dokonywane we wczesnych stadiach rozwoju przedsiębiorstw, służące uruchomieniu danej spółki lub jej ekspansji. Fundusze VC, jako odmiana private equity (PE), mogą być wykorzystane jako wsparcie kapitałowe dla innowacyjnej przedsiębiorczości, rozwój nowych produktów i technologii, zwiększenie kapitału obrotowego, przejmowanie spółek lub też na poprawę i wzmocnienie bilansu spółki.

Celem inwestora, który akceptuje wysokie ryzyko przedsięwzięcia, jest osiągnięcie wzrostu wartości rynkowej spółki, a następnie odsprzedaż jej w późniejszym terminie.

Maksymalna kwota o jaką można wnioskować w ramach finansowania z programu Bridge Alfa wynosi 1,0 mln zł na jeden projekt.
Kwota minimalna formalnie nie została ustalona, niemniej wnioski o pozyskanie finansowania poniżej 0,5 mln PLN w zasadzie nie są procedowane.

Od strony formalnej, wniesienie wkładu własnego nie jest wymagane. Jednak udokumentowany, wniesiony w różnej formie (gotówka, aport, kontrakty, listy intencyjne, środki z programów akceleracyjnych itd.) wkład do przedsięwzięcia, uwiarygadnia zaangażowanie pomysłodawców i zwiększa szanse na uzyskanie finansowania. 

Nie masz środków na wkład własny i nie jesteś pewien czy w Twojej sytuacji masz szanse na uzyskanie wsparcia ze strony funduszu? W ramach Raportu I4F  ocenimy Twoją sytuację, wskażemy mocne i słabsze strony przedsięwzięcia. Pomożemy znaleźć rozwiązanie. Kto wie, może potencjał Twojego pomysłu jest większy niż zdajesz sobie z tego sprawę?

Fundusze venture, w tym fundusze Bridge Alfa z reguły inwestują środki od trzech do siedmiu lat. Horyzont inwestycyjny funduszy Bridge Alfa zwykle oscyluje w granicach od trzech do pięciu lat. Po tym okresie realizowana jest strategia wyjścia.

W zamian za wniesiony wkład fundusze "alfowe" zwykle zatrzymują dla siebie nie mniej niż 10%, a zgodnie z logiką funkcjonowania funduszy venture jak i wytycznymi NCBiR, nie jest zalecane obejmowanie pakietów większych niż 30%.

Obejmowanie pakietów niższych niż 10%, jakkolwiek się zdarza, jest dla funduszu venture (statystycznie) mało opłacalne i inwestorzy godzą się na takie rozwiązania, jedynie w przypadku projektów, prezentujących unikalne rozwiązania, najczęściej idące w parze z wysokim zaangażowaniem środków własnych lub mocnym koinwestorem, na które istnieje uwiarygodnione zapotrzebowanie na rynku.   

Odpowiedź jest krótka i brzmi: nie. Jeśli szukasz środków na pokrycie udziału własnego w ramach starania się o finansowanie np.z programu 2.3.5 czy "szybkiej ścieżki", to niestety, przy ich rozliczaniu, wparcie z Alfy nie może być brane pod uwagę.

Różnie. Bardzo wiele zależy od poprawnego wypełnienia dokumentacji. Przy prawidłowo wypełnionym wniosku, uwzględniającym wszystkie niuanse i oczekiwania zarówno funduszu jak i NCBiR, czas procedowania może być skrócony nawet do miesiąca - dwóch.  Z uwagi na fakt, że wnioski do Alf nie mają charakteru scoringowego i w zasadzie każdy aspekt jest oceniany ekspercko, pomysłodawcy wypełniający wnioski samodzielnie, często mają problem z "wbiciem się w klucz" funduszu / NCBiR i często dokumentacja grzęźnie w nieustających poprawkach. Taka procedura może wtedy rozciągnąć się na pół roku, czasami dłużej, a uzyskany w efekcie kompromis nierzadko jest kosztowny i daleki od pierwotnych ustaleń.

Jeśli chciałbyś aby Twój projekt przeszedł przez proces decyzyjny możliwie jak najszybciej, skorzystaj z naszej oferty

Idea pitch-decka wywodzi się z tzw. elevator-pitch czyli autoprezentacji mającej na celu  zainteresowanie inwestora swoim pomysłem w ciągu jednego kursu windą. Od strony technicznej pitch-deck to możliwe krótka, ale treściwa i atrakcyjna prezentacja w formie kilku do kilkunastu slajdów, zawierająca kluczowe dla projektu elementy.

Dobrze przygotowany pitch-deck zwielokrotnia szansę pomysłodawcy na otrzymanie zaproszenia do negocjacji. Prezentacja przygotowana niedbale, nieczytelnie albo sztampowo, przeładowana treścią, lub przeciwnie pozbawiona kluczowych informacji, zbyt agresywna albo zbyt nudna, bez pazura powoduje, że szansa na zainteresowanie inwestora projektem drastycznie maleje.

Przygotowanie dobrego pitch-decka, poza odpowiednio dobraną stroną warsztatową,  powinno być poprzedzone analizą oczekiwań i możliwości inwestora. Ponadto należy uwzględnić czy pitch będzie tylko wysyłany czy prezentowany w ramach różnego rodzaju konkursów. Czas jaki organizatorzy przewidują na pojedynczą prezentację może wynieść kwadrans, ale czasami pomysłodawcy muszą zmieścić się w dwóch minutach. Z oczywistych względów, dobrze przygotowany pitch musi uwzględniać te okoliczności. 

Wbrew pozorom o sukcesie mogą decydować detale, z których pomysłodawcy często nie do końca zdają sobie sprawę.

Jeśli nie jesteś pewny(a), czy sobie z tym poradzisz, możesz powierzyć przygotowanie prezentacji osobom, które mają w tym temacie doświadczenie.

Raport I4F Alfa – jest dokumentem o charakterze audytowym, w ramach którego badana jest zgodność wszystkich kryteriów formalnych z wytycznymi programu Bridge Alfa oraz oceniane są szanse na uzyskanie finansowania. Dokument jest przygotowany w postaci kompleksowego, kilkustronicowego raportu, obejmującego analizę pomysłu w oparciu o kryteria weryfikacyjne funduszy VC a w szczególności funduszy Bridge Alfa.

Właściwie przygotowany raport jest najbardziej kompleksowym źródłem informacji dla funduszy venture,  prezentuje projekt w ujednolicony sposób, agreguje i porządkuje jego kluczowe  elementy, ułatwia i znacząco przyspiesza proces weryfikacji inwestorskiej. Stanowi także najszybszą i najlepszą bazę wyjściową do wypełnienia wniosku więcej informacji tutaj.

Zdecydowanie. Program Alfa nie ma charakteru scoringowego. To znaczy, że w przeciwieństwie do typowych programów dotacyjnych nie ma tu siatki punktowej ani wag przypisanych do odpowiednich parametrów. Ocena eksprecka przeprowadzona przez menedżerów inwestycyjnych funduszu, przebiega według wytycznych NCBiR, regulaminu Alfy oraz nie sformalizowanej, ale wypracowanej w praktyce metodyki. Odpowiednie zaprezentowanie wszystkich aspektów uwiarygadnia projekt, ułatwia i przyspiesza jego procedowanie oraz zwiększa szanse na uzyskanie finansowania.

W naszej ofercie profesjonalne przygotowanie wniosków oferujemy zarówno w opcji stand alone jak i w pakietach.

Nie. Środki wsparcia pochodzące z grantu wypłacane są spółce w transzach, których wielkość oraz harmonogram wypłat zawiera tzw. Plan Realizacji Projektu. Wypłata kolejnych transz wsparcia możliwa jest dopiero po rozliczeniu przez grantobiorcę i zaakceptowaniu przez fundusz rozliczenia oraz stopnia wykonania zadań, które miały być realizowane ze środków pochodzących z poprzedniej transzy. Dlatego tak bardzo istotne jest odpowiednie i przemyślane opracowanie poszczególnych zadań w ramach B+R które powinno ściśle współgrać ze stroną finansową całego przedsięwzięcia, aby nie doszło do ,,zawieszenia” przez fundusz wypłaty kolejnych transz, co w konsekwencji mogłoby skutkować przedłużonym terminem realizacji projektu.

Celem programu Bridge Alfa jest udzielenie wsparcia projektom mającym charakter badawczo-rozwojowy (B+R). Brak aspektu B+R wyklucza możłiwość uzyskania finansowania.Jeśli pomysłodawca nie jest przekonany, czy jego projekt posiada potencjał B+R, zalecamy  konsultację weryfikująca projekt pod tym kątem.   Większość innowacyjnych pomysłów, projektów posiada potencjał B+R. Czasami jest on oczywisty i stanowi istotę projektu, czasami trzeba go wydobyć na bliższy plan. Jego właściwa ekspozycja stanowi jedną z najważniejszych kwestii przy ocenie wniosku.

Definicje Krajowych Inteligentnych Specjalizacji zmieniały się w przeciągu ostanich kilku lat parokrotnie. Jest to istotne o tyle, że poszczególne fundusze działają w oparciu o przyporządkowane im KIS-y obowiązujące w momencie wydania licencji operacyjnej. Generalnie, co do zasady większość innowacyjnych pomysłów jest objęta którąś ze specjalizacji, ustalenie której, zostaw nam. Dobierzemy specalizację podstawową i rezerwową, ustalimy szczegółowo do jakich w ramach których działów, grup, podgrup Twój pomysł może być przypisany. Dzięki temu możliwe będzie ustalenie grupy funduszy, która profilowo może być zainteresowana współpracą przy Twoim projekcie.

Maksymalna kwota o jaką można wnioskować w ramach finansowania z programu Bridge Alfa wynosi 1,0 mln zł na jeden projekt. Jeżeli budżet przedsięwzięcia przekracza tę kwotę należy rozważyć kilka scenariuszy:

 

Jeśli w ramach wnioskowanego miliona można wydzielić z przedsięwzięcia element inwestycji, który może być przedmiotem komercjalizacji w opcji stand alone (czyli jako samodzielny pomysł) albo jako element większej całości, fundusze mogą się w takie przedsięwzięcie angażować, organizując w fazie inwestycyjnej kolejne rundy finansowania na ukończenie całości. 

 

Jeśli takie wydzielenie nie jest możliwe, wiele zależy od tego na  jakim poziomie gotowości technologicznej (TRL) znajduje się projekt.

 

Kolejnym rozwiązaniem jest ponowne zwrócenie się do podmiotów finansujących ale tym razem do funduszy inwestujących w fazie growth , do Business Angels lub do prywatnych inwestorów w celu kontynuowania realizacji pomysłu.

 

Jeżeli masz problem ze znalezieniem odpowiedniego podmiotu lub funduszu zapoznaj się z naszą ofertą

Jeżeli masz koncepcję wynalazku, materiału, aplikacji, ciekawej a może nawet przełomowej technologii, procesu produkcyjnego nie należy się zniechęcać ponieważ początki zawsze są trudne. Nasz zespół pomoże Tobie i dokona wstępnej oceny potencjału badawczego oraz szans na realizację i sfinansowanie Twojego  przedsięwzięcia.  Jeśli pomysł będzie rokujący, doradzimy jak najlepiej zorganizować całe przedsięwzięcie, pomożemy Ci skompletować zespół, pomożemy opracować strategię biznesową, przygotujemy pitch-deck, poprowadzimy negocjacje z funduszem a potem już tylko prosta droga do upragnionego celu szczegóły w zakładce oferta – pakiet IDEA

Każdy przesyłane do nas zapytanie, pitch-deck, udzielone nam informacje wraz z niezbędną dokumentacją są traktowane jako poufne i przechowane zgodnie z polityką prywatności oraz polityką RODO. W momencie nawiązania z nami współpracy, z każdym podmiotem podpisujemy umowę o poufności (NDA) mającą na celu ochronę Twojego pomysłu i wnoszonego IP przed nieupoważnionym powieleniem, wykorzystaniem lub rozpowszechnieniem. Dysponujemy własnym formularzem NDA, ale możemy także zawrzeć umowę przygotowaną przez Ciebie (po naszej weryfikacji). W sytuacji ewentualnego konfliktu interesów, zostaniesz o tym niezwłocznie powiadomiony(a).

W zasadzie tak, jednak temat jest trochę bardziej skomplikowany, z uwagi na konieczność utrzymywania w projekcie tzw. polskiego pierwiastka. Jednym z jego elementów jest konieczność utrzymania centrum badawczo - rozwojowego w Polsce, co oznacza, że niemożliwe jest przeniesienie bez konsekwencji całego procesu do innego kraju, jednak przy odpowiedniej konstrukcji procesu, możliwe jest prowadzenie prac za granicą

Jeśli chciałbyś uzyskać więcej informacji w tym temacie, skontaktuj się z nami.

Tak. Jest kilka zasad których należy przestrzegać (m.in. nie można łączyć finansowania z dwóch lub więcej Alf przy jednym projekcie, jeśli łączne finansowanie w ramach programu przekroczyłoby 1,0 mln PLN. Nie można również wykorzystywać środków z Alfy na rozliczenie udziału własnego w ramach innego programu (np. 4.1).

W momencie gdy budżet realizacji Twojego pomysłu (przedsięwzięcia) przekracza kwotę 1 mln najlepiej skorzystać z finansowania konsorcjalnego w fazach PoP/PoC, zwrócić się do funduszy inwestujących w fazie growth, do aniołów biznesu lub poszukać finansowania dłużnego. Jeżeli masz problem ze znalezieniem odpowiedniego podmiotu, skorzystaj z naszej oferty.

Proces inwestycyjny składa się z kilku etapów:

  1. Przygotowanie odpowiedniej wstępnej dokumentacji według kryteriów danego funduszu. Aby wstępna weryfikacja projektu przebiegła sprawnie zalecane jest sporządzenie Raportu Alfa obejmującego wstępny audyt możliwości dotacyjnych. Konieczne jest także sporządzenie prezentacji inwestorskiej (pitch-deck). Jest to o tyle istotne, że nawet najlepszy pomysł, źle przedstawiony,  nie przekona ekspertów i menedżerów Alfy aby w niego zainwestować.
  2. Negocjacje z wybranym przez pomysłodawcę lub I4F funduszem inwestycyjnym oraz podpisanie term-sheetu.
  3. Opracowanie wniosku, skompletowanie i przedłożenie dokumentów akcesoryjnych. To kluczowy etap - właściwie przygotowana dokumentacja, (przede wszystkim wniosku) znacząco przyspiesza proces i zwiększa szanse na pozyskanie finansowania.
  4. Kolejne etapy procesu inwestycyjnego leżą już po stronie wybranego  funduszu inwestycyjnego i są nimi:
    - przejście przez procedurę due dilligence,
    - prezentacja projektu przed NCBiR na Komitecie Inwestycyjnym.
  5. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji następuje przygotowanie i  podpisanie umowy inwestycyjnej, a po niej uruchomienie środków.

Term-sheet jest formą uzgodnienia wstępnych warunków na bazie których obie strony (fundusz i pomysłodawca) są gotowe nawiązać współpracę. Określa główne punkty takie jak wysokość wsparcia, transzowanie, kamienie milowe, kluczowe klauzule, niemniej, co do zasady, nie jest on umową (dokumentem wiążącym) w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.