Poznajmy się :)

Jesteśmy zespołem kreatywnych osób, specjalistów różnych branż, dla których poruszanie się w świecie innowacyjnych technologii, pomysłów i rozwiązań, to nie tylko praca, ale i styl życia.

Dla innowacyjnych start-upów pozyskujemy, lub pomagamy w pozyskiwaniu środków z funduszy venture capital, (ze szczególnym uwzględnieniem funduszy działających w programie Bridge Alfa), a także od inwestorów prywatnych. Oferujemy szeroką gamę wysokiej jakości usług, w bardzo konkurencyjnych cenach.

Jeśli jesteś na początku drogi i masz ciekawy pomysł, który chciałbyś wcielić w życie, a może masz już przedsiębiorstwo rozpoczynające działalność w oparciu o innowacyjną myśl technologiczną, napisz do nas.

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Aurelija Gaca

Prezes Zarządu

O nas

W obecnych czasach biznes coraz częściej powiązany jest z tworzeniem innowacji. IDEA4FUND świadczy kompleksowe usługi z zakresu pomocy w pozyskaniu dofinansowania z funduszy venture (głównie z programu Bridge Alfa) oraz od inwestorów prywatnych.

Nasz zespół pracował wcześniej zarówno w firmach konsultingowych przy opracowywaniu wniosków, jak i funduszach przy ich weryfikacji. Potrafimy oceniać zagadnienia związane z finansowaniem venture z obu perspektyw. 

Zapewniamy profesjonalną opiekę nad projektami, obejmującą wszystkie etapy skutecznego pozyskiwania dofinansowania. Pomożemy w ocenie kwalifikowalności projektu, negocjacjach inwestorskich, napisaniu wniosku, opracowaniu i sporządzeniu projekcji finansowych, wycen, raportów, prezentacji, analiz i planów biznesowych (szczegóły tutaj).

Pomagamy pomysłodawcom planującym rozpoczęcie działalności, przede wszystkim w obszarach: sieci inteligentnych i IoT, fin-tech, smart city,  clean energy, med-tech i wielu innych.

Jeśli nie jesteś pewien czy Twój pomysł klasyfikuje się do branż atrakcyjnych z punktu widzenia finansowania kapitałem venture, napisz do nas.

Twój pomysł i nasza wiedza jest gwarancją Twojego sukcesu!

Jak pracujemy?

KREATYWNIE

Myślimy nieszablonowo, poszerzamy horyzonty, patrzymy z perspektywą na pomysły

ZESPOŁOWO

Wierzymy, że sukces każdej organizacji tkwi w zespole

EFEKTYWNIE

Kierujemy nasze zasoby na osiągnięcie zamierzonego celu

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i staramy się dobrać optymalne rozwiązanie. Potrafimy uwypuklić mocne strony pomysłu, a dla słabszych stron lub ryzyk znaleźć właściwe mityganty.  

Wartości jakimi się kierujemy:

 • Profesjonalizm – każde powierzone nam zadanie wykonujemy najlepiej jak umiemy z myślą o naszych klientach, dążymy do perfekcji we wszystkim co robimy.
 • Rzetelność – przywiązujemy najwyższą wagę do powierzonych nam zadań.
 • Transparentność – postępujemy uczciwie oraz zgodnie z zasadami i etyką zawodową na której opiera się nasza filozofia działania.
 • Terminowość – naszym nadrzędnym celem jest realizowanie powierzonych zadań w terminie i szanowanie czasu naszych klientów. 
 • Otwartość – we wszystkim co robimy,  uwzględniamy oczekiwania i życzenia naszych klientów. 

"Pomagamy łączyć biznes i innowacje, bo to one kreują przyszłość."

Misja Idea4Fund

Program Bridge Alfa

Bridge Alfa to program realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) mający na celu wspieranie komercjalizacji innowacyjnych projektów, wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki.

Program obejmuje kilkadziesiąt funduszy inwestycyjnych, które otrzymały łącznie 1,5 miliarda złotych na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych we wczesnych fazach rozwoju (Proof of Principle i Proof of Concept). Istotą funduszy Bridge Alfa jest łączenie środków publicznych pozyskanych z NCBiR z kapitałem wnoszonym przez inwestorów prywatnych, a cel ich działania to wspomaganie unikalnych pomysłów i nowoczesnych technologii wpisujących się w priorytety określone przez Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS).

Wysokość finansowania jaką Pomysłodawcy mogą pozyskać w ramach programu Bridge Alfa na jeden projekt to 1,0 mln PLN, niemniej należy mieć na uwadze, że stojący za funduszami inwestorzy, w przypadku rokujących przedsięwzięć angażują dodatkowe środki, lub pomagają w pozyskaniu dodatkowego finansowania z innych źródeł.   

Odpowiedzi na pytania dotyczące programu i możliwości pozyskania finansowania, znajdziesz tutaj

Oferta

Raport Alfa – audyt możliwości dotacyjnych przygotowany w postaci kompleksowego raportu, obejmującego analizę Twojego pomysłu w oparciu o kryteria weryfikacyjne funduszy VC, a w szczególności funduszy Bridge Alfa. Raport zawiera m.in.: weryfikację i ocenę wszystkich kryteriów formalnych, ocenę potencjału innowacyjności, potencjału badawczo-rozwojowego, poziom zaawansowania technologicznego, szczegółową klasyfikację do właściwej specjalizacji,  ocenę założeń budżetowych i oczekiwanych źródeł finansowania, ocenę potencjału patentowego. Dokument obejmuje także projekcje przygotowane w oparciu o założenia klienta oraz wycenę start-upu i wycenę przyszłą, sporządzoną metodą porównawczą lub uproszczonym DCF, możliwą do uzyskania w horyzoncie kilku lat (najczęściej do momentu planowanego exitu). Raport ma charakter opisowo-scoringowy, podkreśla mocne i wskazuje słabsze strony projektu, sugeruje mityganty najważniejszych ryzyk.

Negocjacje z funduszem – każdy fundusz venture angażuje się jedynie w wybrane w projekty, zgodne ze swoim profilem branżowym i polityką inwestycyjną. Jednocześnie każdy z nich działa według swojej specyfiki, a prowadzenie negocjacji mających na celu zainteresowanie funduszu pomysłem i przejście od fazy weryfkacyjnej do fazy ocennej wymaga odpowiedniego, indywidualnego podejścia. Tę fazę zwykle kończy podpisanie uzgodnień wstępnych (tzw. term-sheetu).

Opracowanie wniosku (Planu Realizacji Projektu) –  w przeciwieństwie do większości programów dotacyjnych, wnioski składane w ramach programu Bridge Alfa, nie tylko nie mają charakteru scoringowego, ale nie są nawet ujednolicone. Każdy aspekt wniosku jest oceniany uznaniowo przez ekspertów funduszu i przedstawicieli NCBiR. Mimo iż wiele kryteriów ocennych jest nieostrych, wszystkie wnioski zawierają wspólne elementy wymagające szczegółowego opisu, zgodnego z wytycznymi NCBiR oraz danego funduszu. Plan Realizacji Projektu to wieloaspektowy, dosyć obszerny dokument, od którego w największym stopniu zależy, czy Twój projekt będzie procedowany na Komitecie. Każdy opracowany przez nas wniosek zawiera:

 • ocenę innowacyjności przedsięwzięcia, stopień możliwej do uzyskania ochrony IP,
 • identyfikacje problemu badawczego i hipotezy badawczej,  identyfikację zasobów, opracowanie planu prac badawczo-rozwojowych, wyznaczenie kamieni milowych, 
 • oszacowanie i rozpisanie budżetu przedsięwzięcia, z uwzględnieniem specyfiki i wymogów stawianych przez NCBiR oraz fundusze Bridge Alfa,
 • ocenę potencjału rynkowego, analizę popytu i podaży, analizę konkurencji, ustalenie czynników rynkowych (drivers i restrains), analizę SWOT, 
 • założenia i plany dotyczące wdrożenia strategii go-to market,
 • wariantowe projekcje finansowe przygotowane w oparciu o zweryfikowane założenia, z kalkulacją najważniejszych wskaźników,  wyznaczeniem punktów krytycznych (BEP),  analizą wrażliwości, ustaleniem optymalnych wartości dla kluczowych parametrów, kalkulacje stóp dyskontowych i szacowanych stóp zwrotu (IRR),
 • wariantową wycenę przyszłą spółki sporządzoną metodą porównawczą lub DCF,
 • ocenę opłacalności przedsięwzięcia, określeniem horyzontu inwestycyjnego i strategii wyjścia,
 • określenie zgodności z uwarunkowaniami formalnymi. 

Opracowanie koncepcji badawczo-rozwojowej (B+R / R&D) – pierwiastek badawczo – rozwojowy jest kluczowym elementem branym pod uwagę przy ocenie wniosków o  uzyskanie finansowania z programu Bridge Alfa. Opracowanie koncepcji B+R polega na identyfikacji hipotezy badawczej, określeniu potencjalnych zadań badawczo – rozwojowych  z obszaru szeroko pojętych badań przemysłowych jak i rozwojowych, zgodnie z kryteriami i wymogami programu oraz przypisanie do nich zeskalowanych, mierzalnych i osiągalnych kamieni milowych. Koncepcje z poszczególnych branż są przygotowywane we współpracy z ekspertami specjalizującymi się w tych obszarach.

Przygotowanie prezentacji komitetowej – prezentując pomysł na Komitecie Inwestycyjnym, pomysłodawcy opierają swój przekaz na prezentacji (slajdach). Prezentacja komitetowa to inny dokument niż pitch-deck. Zwykle jest nieco dłuższa, koncentruje się na innych aspektach projektu, musi być spójna z wnioskiem (PRP), powinna też zawierać określone punkty – wytyczne oczekiwane przez NCBiR. 

Prezentacja projektu na Komitecie Inwestycyjnym – kluczowy moment decyzyjny. Od właściwego przygotowania zależy czy cały włożony wcześniej wysiłek miał sens i czy projekt otrzyma finansowanie. Najlepiej przygotowany wniosek nie pomoże, jeśli pomysłodawcy nie są odpowiednio przygotowani aby zaprezentować swój pomysł przed Komitetem. Istotnymi elementami (poza samą prezentacją) jest sposób przekazu, wiedza pomysłodawców oraz  przygotowanie zarówno merytoryczne jak i retoryczne.  
W naszym zespole znajdują się eksperci którzy brali czynny udział w kilkunastu komitetach inwestycyjnych. Dzięki ich doświadczeniu i wiedzy, pomysłodawca zostanie gruntownie przygotowany do prezentacji, co w dużym stopni zwiększy szanse na pomyślny finał.

Negocjacje umów inwestycyjnych – umowy przygotowane przez fundusz to kilkadziesiąt stron napisanych tak, że czasami trudno zrozumieć o co w nich właściwie chodzi. Niestety papierologia na ostatniej prostej bywa dosyć zagmatwana i dosyć uciążliwa. Warto weryfikację i negocjacje pozostawić osobom, które mają z tym do czynienia na co dzień. 

Rozliczanie projektu – usługa dedykowana spółkom, które otrzymały finansowanie z programu Bridge Alfa. Większość funduszy oraz NCBiR oczekują cyklicznych sprawozdań dotyczących poniesionych wydatków i postępach prac. Korzystając z naszych usług możesz skupić się wyłącznie na projekcie, obowiązki kontrolingowo-rozliczeniowe, możesz zostawić nam.

Mentoring „5-Day Startup Crush Course” – usługa dedykowana startupom, znajdujących się w fazie startowej (seed/PoP) i starających się o pozyskanie inwestorów, obejmująca pięć półtoragodzinnych sesji coachingowych, w czasie których pomożemy z:

 • wstępną weryfikacją pomysłu biznesowego;
 • określeniem i zidentyfikowaniem problemu przedsięwzięcia/firmy;
 • weryfikacją poziomu innowacyjności – kwestia szczególnie istotne dla start-upów lub firm starających się o finansowanie na projekty B+R;
 • określeniem lub zweryfikowaniem pośredniej i bezpośredniej konkurencji oraz jej możliwego wpływu na rozwój przedsięwzięcia/firmy;
 • zweryfikowaniem modelu biznesowego lub jego stworzeniem od podstaw, określeniem grup docelowych i kanałów dotarcia do klientów, ustaleniem polityki cenowej, zweryfikowaniem struktury przychodowej etc;
 • nauką efektywnej prezentacji przed potencjalnym inwestorem za pomocą narzędzi wizualnych (pitch-deck, one-pager/teaser) i werbalnych.

Przygotowanie business planu – kompleksowe opracowanie dokumentu zawierającego opis projektu wraz z założeniami finansowymi, kompletną strategią go-to-market, wariantowymi projekcjami oraz analizą opłacalności. Dokument niestandardowy, zawsze przygotowywany z uwzględnieniem specyfiki projektu, oraz oczekiwań: inwestorów, funduszy VC/PE, aniołów biznesu, banków, funduszy mezzanine, firm leasingowych, lub innych instytucji finansujących.  W business planach przygotowywanych przez nas pod określone programy dotacyjne, zawsze przykładamy szczególną wagę do kryteriów weryfikacyjnych.  

Cennik

"Wierzymy, że nie ma złych pomysłów, są tylko trudne początki"

Motto Idea4Fund

Zespół

aurela light

Aurelija Gaca

CEO - współzałożyciel

Ekonomistka, Sales Manager, Specjalista ds. zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem. Weryfikator EMAS.
Absolwentka trzech poznańskich uczelni: UEP, UMP i WSPiA. Specjalizuje się w branżach medycznych oraz w innowacyjnych technologiach i procesach przemysłowych.

Prywatnie miłośniczka kryminałów i sportu.

a.gaca@idea4fund.pl

puzzle SC 1

Szymon Charkiewicz

CFO - współzałożyciel

Absolwent UAM i SDA Bocconi, prawnik i algorytmista, ekspert project finance, autor serii innowacyjnych narzędzi analitycznych, Dyrektor Regionalny kilku banków, menedżer inwestycyjny w funduszu VC. Biegły sądowy z zakresu wyceny przedsiębiorstw.

Były instruktor, ale nadal miłośnik sztuk walki, pasjonat niekonwencjonalnych podróży.

sz.charkiewicz@idea4fund.pl

Daniel puzzle

Daniel Kulig

Ekspert - Mentoring, pitching, doradztwo biznesowe

Doświadczony mentor (portfolio ponad 250 firm) i co-founder startupów. Pitching ekspert. Profesjonalny doradca ds. skalowania biznesu oraz walidacji modelów biznesowych. Absolwent ekonomii i finansów (MBA) na Uniwersytecie Fairleigh Dickinson (USA). 15 lat pracy w finansach korporacyjnych w USA.

Pasjonat narciarstwa alpejskiego oraz kolarstwa górskiego.

d.kulig@idea4fund.pl

michal light puzzle warm2

Michał Mendelewski

Ekspert IT, web designer

Informatyk z dwudziestoletnim stażem. Prowadził obsługę IT przedsiębiorstw i dużych JST. Projektant i administrator stron www, autor projektów graficznych, kampanii marketingowych, Wdraża niestandardowe rozwiązania IT. Menedżer Projektu w Signal Group i szkoleniowiec sektora MSP z zakresu e-marketingu.

m.mendelewski@idea4fund.pl

piotr light layer

Piotr Choczyński

Ekspert - Branża Food & Vet

Urzędowy lekarz weterynarii specjalizujący się w branży weterynaryjnej, rolnej i rolno-spożywczej. Agent oraz Export Manager w międzynarodowej spółce FoodsTrade z siedzibą w Hong Kongu. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie na stanowisku Product Managera w jednej z
największych firm zootechniczno-weterynaryjnych.

Pasjonat narciarstwa i tańca

p.choczynski@idea4fund.pl

ania puzzle light

dr inż. Anna Wrzesińska

Ekspert - Materiały i kompozyty

Absolwentka Wydziału Technologii Chemicznej na Politechnice Poznańskiej oraz Zarządzania Jakością w Teorii i Praktyce, (certyfikat Green Belt).
Posiada doświadczenie w badaniach wdrożeniowych, materiałowych oraz produktu, kontroli jakości i optymalizacji produkcji. 

Lubi chodzić pod górkę, po kamienistych ścieżkach. Z górki chętnie, ale na nartach. 

a.wrzesinska@idea4fund.pl

seraj puzzle2

Seraj Al-hmaedan

Ekspert - Modelowanie 3D, prototypowanie

Absolwent UMP (doktor farmacji). Zawodowo (w ramach grupy GCC) zajmuje się projektowaniem, modelowaniem, renderingiem oraz tworzeniem fimów i druków 3D. Zamienia pomysły w rzeczywistość. Twórca kilku patentów związanych z drukiem 3D.

W wolnym czasie  …projektuje, modeluje, renderuje i drukuje 3D.

s.alhmaedan@idea4fund.pl

arek9b

Arkadiusz Pajnowski

Ekspert - Motoryzacja, inżynieria maszyn, fotowoltaika, inne źródła pozyskiwania energii.

Absolwent UP w Poznaniu na wydziale Ekonomiki i Organizacji Usług Technicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych prestiżowych ASO (VW, Nissan, BMW). Projektant systemów bazujących na OZE. Rzeczoznawca w zakresie wyceny maszyn oraz urządzeń.

Prywatnie miłośnik motocykli i windsurfingu.

a.pajnowski@idea4fund.pl

emiru

Emir

Chief Meow Officer

Absolwent Wyższej Szkoły Spania do Południa, posiada doktorat z wynoszenia ukradkiem wszystkiego co nadaje się do jedzenia. 

W wolnych chwilach podziwia kapiącą z kranu wodę. 

0

przyjętych wniosków

0

pozyskane finansowania

0 %

skuteczność

Gotowi na start?

Partnerzy

Kontakt

  IDEA4FUND
  (dział MOTOKĀ spółka z o. o.)

  ul. Naramowicka 31A/7,
  61-622 Poznań

  NIP 9721300837,
  REGON 383363823

  email: kontakt@idea4fund.pl
  tel. +48 733 200 340


  Biuro IDEA4FUND

  ul. Naramowicka 38 lok.3
  61-622 Poznań

  pn. – pt. 9:00 – 16:00
  sob. nieczynne

  Parking dla klientów przed budynkiem

  IDEA4FUND, dział MOTOKĀ spółka z o. o. ul. Narmowicka 31A/7, 61-622 Poznań, KRS 0000786323, NIP 9721300837, REGON 383363823